Miljöpolicy

Swansons Telemekanik AB skall minska sin negativa miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Detta gör vi genom att:

​Kartlägga och följa den miljölagstiftning som berör vår verksamhet

REACH – förordningen
Swansons lägger stor vikt vid att skydda miljön, varför alla artiklar i sortimentet är föremål för regelbundna kontroller. Detta inkluderar överensstämmelse med de lagliga gränsvärdena för SVHC-ämnen som bestäms av REACH.

Swansons är medvetna om de skyldigheter som följer av denna EU-reglering, och för att säkerställa att vi uppfyller dessa skyldigheter har Swansons krävt att alla våra leverantörer skall följa vår uppförandekod för leverantörer, och att också de uppfyller relevanta REACH krav som tillverkare, importörer eller distributörer.

Detta gäller även RoSH direktivet.

I första hand samarbeta med leverantörer som har en uttalad miljöambition och som uppfyller REACH och RoSH direktiven.

Ta hand om vårt avfall på ett miljöriktigt sätt

I första hand köpa miljöanpassade produkter
  Konstruera produkter med lång livslängd och låg energiförbrukning
  ​​​​​​​
  Öka vår kunskap och engagemang i miljöfrågor som berör oss

  Vi skall ständigt förbättra vår verksamhet med hjälp av våra rutinbeskrivningar och målformuleringar

  Swansons är miljöcertifierad av Ale kommun  och Göteborgs stad .
  Vi  arbetar även enligt ISO14001 och följer samma rutiner som den normen föreskriver.
  Dessutom så jobbar  vi med ständiga förbättringar och dokumenterar vårat miljöarbete, som är viktigt för oss.

  För dig som kund innebär det:
  • att Swansons Telemekanik AB levererar strömförsörjningsprodukter och batterier med erkänt hög kvalitet, med liten miljöpåverkan och som uppfyller REACH och RoHS direktiven.
  • att avfall mm tas hand om på ett miljöriktigt sätt och att det finns avtal med återvinningsföretag somREPA och Stena Recycling för att säkerställa detta.
  • att arbetet kontinuerligt och ständigt förbättras

  Kontakt


  Swansons Telemekanik AB
  Osbackevägen 5
  449 44 NOL

  0303-74 63 20
  info@swtm.se