Kvalitétspolicy

Våra ambitioner för kvalitetsarbete är att erbjuda kunden den bästa och mest ekonomiska lösningen av strömförsörjning med inbyggda batterier, likriktare och tillhörande kringutrustning installation och service inom tele, data och säkerhet.
inductorinductor
inductor
inductor
Detta innebär i praktiken att:

Våra kunder skall alltid känna att de får hög servicegrad och gott bemötande. Vi skall både internt
och externt uppträda på sådant sätt att vårt uppträdande skall resultera i ett gott samarbete mellan oss, kunder och leverantörer

Vi skall sträva efter att använda oss av leverantörer med erkänd god kvalitet

Vi ska tillhandahålla ett välanpassat och optimalt sortiment för oss och våra kunder

Våra kunder skall i alla lägen känna att vi kan erbjuda kunnande och kompetens för deras behov

Vi skall leverera i rätt tid, till avtalade priser och villkor

Vi skall följa de lagar, föreskrifter och förordningar som gäller på marknaden

Vi skall ständigt förbättra vår verksamhet med hjälp av våra rutinbeskrivningar och målformuleringar
  kvalitetspolicykvalitetspolicy
  kvalitetspolicy
  kvalitetspolicy
  Denna policy omvärderas årligen efter att kvalitetsundersökning görs.

  Under november 2008 blev Swansons Telemekanik AB miljö och kvalitetscertifierad enligt ISO 14001 och
  ISO 9000. Länk till certifikat
  För dig som kund innebär det:
  • att Swansons Telemekanik AB levererar strömförsörjningsprodukter och batterier med erkänt hög kvalitet och med liten miljöpåverkan
  • att avfall mm tas hand om på ett miljöriktigt sätt och att det finns avtal med återvinningsföretag somREPA och IL Recycling för att säkerställa detta
  • att arbetet kontinuerligt och ständigt förbättras

  Kontakt


  Swansons Telemekanik AB
  Osbackevägen 5
  449 44 NOL

  0303-74 63 20
  info@swtm.se